450 jaar Scheele’s in Nederland

Privacyreglement

Privacyreglement
Het bestuur van Familievereniging Mr. Hendrick (hierna te noemen de familievereniging) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals benoemd in dit privacyreglement.
 
Contactgegevens
Functionaris Gegevensbescherming is de secretaris van de familievereniging.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
De familievereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De familievereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verzenden van informatie aan geïnteresseerden en leden over activiteiten en diensten van de familievereniging.
- Het verzenden van De Cronijck;
- Het afhandelen van de contributie;
- Interne communicatie;
De familievereniging verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)
- Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
- Voor de uitvoering van een overeenkomst waar u onderdeel van was;
- Voor de goede vervulling van de taak, die de familievereniging vervult;
Wijze van verwerking
Persoonsgegevens van leden worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf. Een nieuwe lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De familievereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
De familievereniging verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de familievereniging, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van de familievereniging
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De familievereniging neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van familievereniging.
 
Website van de familievereniging
De website bevat fotomateriaal van en kan teksten bevatten over leden van de familievereniging. De familievereniging maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de betrokkene. Deze informatie wordt zonder toestemming alleen gedeeld met de leden van de familievereniging.
 
Publicaties uitgebracht door de familievereniging Ook op de inhoud van publicaties zijn de regels van de AVG van toepassing.
Hoe moet de familievereniging omgaan met gegevens van nog levende personen!
Als stamboomonderzoeker/familievereniging mag je gegevens over levende personen verzamelen. Het delen ervan met anderen, in wat voor vorm dan ook, is niet toegestaan. Dan is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op basis van die verordening moet bij stamboomonderzoek de volgende regels worden gevolgd:
  1. Informeer de personen om wie het gaat.
  2. Laat aan hen zien om welke informatie het gaat.
  3. Vraag toestemming om de gegevens te publiceren.
De familievereniging publiceert uitsluitend genealogische gegevens. Hierin zijn ook gegevens van levende personen opgenomen. Het is ondoenlijk om al deze personen hierover te benaderen en om toestemming te vragen. Indien personen bezwaar hebben tegen een publicatie van hun gegevens kunnen zij contact opnemen met de secretaris van de familievereniging. Deze zal er voor zorg dragen dat in nieuwe publicaties van de familievereniging deze gegevens niet meer worden getoond.
 
De publicaties die de familievereniging uitbrengt worden alleen gedeeld met de leden van de familievereniging. Deze publicaties mogen slecht na toestemming van het bestuur en de algemene ledenvergadering gedeeld worden met derden/online worden gezet.
 
Slotbepalingen
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de familievereniging.
Wijzigingen in doel van de verwerking en wijzigingen in inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Leden-vergadering vastgesteld.
 
Dit Privacyreglement is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 29-09-2018 te Middelburg en is met terugwerkende kracht in werking getreden op 25-05-2018.

De geslachten Scheele

Het boek De Geslachten Scheele is opnieuw uitgebracht. Het huidige bestuur heeft besloten het boek, met aangepaste...

 

Privacyreglement

Het bestuur van Familievereniging Mr. Hendrick (hierna te noemen de familievereniging) is verantwoordelijk...